Danh mục: Tikop

Tikop là ứng dụng để Tiết kiệm và Đầu tư một cách linh hoạt. Giúp người dùng có thể gửi tiết kiệm, đầu tư với số tiền chỉ 50K.